Bakalářská práce Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu (CZ/ENG)

Na tomto místě bych se chtěl vyjádřit k obhajobě své bakalářské práce ze dne 12. 9. 2018 a k oponentskému posudku, ač je pro mě celá tato záležitost velmi nepříjemná. Protože s tímto posudkem zásadně nesouhlasím a nedostal jsem možnost se k němu podrobněji vyjádřit, přičemž tento posudek je uveřejněn v repozitáři závěrečných prací UK; chci své vyjádření zveřejnit zde.

"Nikdy se nesmíte smířit s nespravedlností, ať je jakákoliv."Jan Zajíc, Univerzita Karlova

Podle §47b zákona č. 111/1998 se závěrečné práce trvale zveřejňují včetně posudků, bez ohledu na jejich formu a obsah. Bohužel, oponent si tak může napsat do svého posudku k práci studenta úplně cokoliv - může si vymýšlet, může lhát, může studenta poškodit; a tento jeho posudek pak zůstane uveřejněn v repozitáři prací UK už navěky, aniž by se k tomu mohl student jakkoliv vyjádřit. Student se může vyjádřit pouze ústně při obhajobě, krátce a stručně, a žádná další forma vyjádření se nepřipouští, jak mi bylo vysvětleno studijním proděkanem doc. Chmelíkem a univerzitní právničkou p. Štanclovou. Bylo mi vysvětleno, že názor oponenta, ať už je jakýkoliv, patří k akademickému prostředí, a proto musí být uveřejněn a je nepřípustné, aby se k němu student jakkoliv vyjadřoval a rozporoval jej.

Tvrzení oponenta byla na mnoha místech smyšlená, zkreslená a závadějící; a ať už to bylo ze zaujatosti nebo v důsledku nedbalého čtení, cítím se být tímto posudkem poškozen. Posléze jsem požádal o změnu oponenta a práci jsem obhájil dne 7.2.2019 s hodnocením "velmi dobře".

Vyjádření k posudku oponenta ze dne 31. 8 .2018 (oponent Václav Vlasák)

Řešení práce (obhájeno dne 7.2.2019)