RNDr. Filip Konopka

konopkaf@vscht.cz

Cvičení k předmětu Matematika (B501094), VŠCHT

Požadavky na zápočet: V průběhu semestru budou v čase cvičení psány dva průběžné zápočtové testy, a to ve dnech 7.11. a 19.12., přičemž z každého testu lze získat maximálně 30 bodů; a dále 8 minitestů po 5 bodech. Z minitestů a zápočtových testů je tedy možné získat celkem 2x30+40=100 bodů. Pro získání zápočtu stačí dosáhnout alespoň 50 bodů a splnění podmínky absencí. Účast na cvičeních je povinná, povoleny jsme maximálně 4 neomluvené absence. Nad tento počet je potřeba absenci vždy řádně u cvičícího omluvit. Případnou neúčast na zápočtovém testu je třeba řádně domluvit u cvičícího a domluvit se na náhradním termínu. Na minitesty nebudou náhradní termíny v případě vaší absence (pokud však bude absence řádně omluvená lékařem a bude vám na konci semestru do splnění zápočtu chybět maximálně 10 bodů, dostanete možnost napsat si nanejvýš dva náhradní minitesty).

„Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopný ji vysvětlit vlastní babičce." A. Einstein

Rozpis cvičení:

1. cvičení (27.9.) - výroková logika, logické spojky, složené výroky

2. cvičení (3.10.) - výroková logika, úvod do lineární algebry, Gaussova eliminace

3. cvičení (5.10.) - lineární závislost a nezávislost, operace s maticemi

4. cvičení (10.10.) - hodnost matice, charakterizace regulární / singulární matice

5. cvičení (12.10.) - determinanty

6. cvičení (17.10.) - determinanty, inverzní matice

7. cvičení (19.10.) - inverzní matice (3 metody výpočtu: z definice, Gauss-Jordanova metoda, výpočet pomocí adjungované matice)

8. cvičení (24.10.) - maticové rovnice

9. cvičení (26.10.) - vlastní čísla a vlastní vektory

10. cvičení (31.10.) - definitnost matic

11. cvičení (2.11.) - definiční obory funkcí

12. cvičení (7.11.) - 1. zápočtový test

13. cvičení (9.11.) - kvadratické funkce

14. cvičení (14.11.) - elementární funkce - procvičování

15. cvičení (16.11.) - elementární funkce - procvičování

16. cvičení (21.11.) - vlastnosti funkcí

17. cvičení (28.11.) - funkce složená, inverzní funkce (cvičení online)

18. cvičení (30.11.) - limity funkcí

19. cvičení (5.12.) - limity funkcí

20. cvičení (7.12.) - limity funkcí, definice derivace

21. cvičení (12.12.) - derivace složených funkcí - příklady

22. cvičení (14.12.) - průběh funkce - příklady

23. cvičení (20.12.) - průběh funkce, Taylorův polynom

24. cvičení (21.12.) - 2. zápočtový test

 

Zápočtové testy

Vzor 2. zápočtového testu

1. ZT (7.11.) - zadání - varianta A / varianta B, řešení: varianta B

2. ZT (21.12.) - zadání - varianta A / varianta B, řešení: varianta A / varianta B,

 

Minitesty

1. minitest (10.10.) - Gaussova eliminace - varianta A / varianta B

2. minitest (17.10.) - regularita matice - varianta A / varianta B

3. minitest (24.10.) - inverzní matice - varianta A / varianta B

4. minitest (31.10.) - vlastní čísla - varianta A / varianta B

5. minitest (14.11.) - kvadratická funkce - varianta A / varianta B

6. minitest (21.11.) - elementární funkce, úprava výrazu - řešení

8. minitest (12.12.) - limity funkcí - řešení

 

Sady domácích úloh:

Lineární algebra - lineární kombinace vektorů

Lineární algebra - vzájemná poloha dvou rovin

Lineární algebra - regularita matice

Lineární algebra - inverzní matice

Lineární algebra - determinanty

Lineární algebra - vlastní čísla a vlastní vektory

Lineární algebra - maticové rovnice

Funkce - kvadratické funkce

Funkce - elementární funkce, úprava výrazu

Funkce - inverzní funkce

Funkce - vlastnosti funkcí

Funkce - limity (bez použití L'Hospitalova pravidla)

Funkce - inverzní funkce k funkcím složeným

Funkce - Taylorův polynom (řešení)

 

Odkaz na kanál v MS Teams

Sylabus a informace k předmětu

Středoškolská sbírka úloh

 

Zápočtové testy z minulého semestru:

1. ZT (15.3.) - Zadání varianta A / varianta B

2. ZT (19.4.) - Zadání varianta A / varianta B, řešení varianta A / varianta B

3. ZT (11.5.) - Zadání varianta A / varianta B, řešení varianta A / varianta B

 

Detailní rozpis výuky


Týden

Přednáška

Zápočtové testy

Obsah

Den

1

Přípravný kurz – opakování středoškolské matematiky.

20. a 21.9.

 

2

Matematická logika a zápis.

25.9.

 

3

Lineární algebra (1) Matice a operace s nimi. Determinanty. Vlastní čísla. Pozitivně a negativně definitní matice.

2.10.

 

4

Lineární algebra (2) Singulární a regulární matice, inverzní matice, soustavy lineárních rovnic.

9.10.

 

5

Lineární algebra (3) Vektorový prostor, lineární nezávislost, báze a dimenze.

16.10.

 

6

Funkce jedné proměnné (1) Definiční obor, obor hodnot. Vlastnosti funkcí. Limita a spojitost.

23.10.

 

7

Funkce jedné proměnné (2) Elementární funkce, jejich vlastnosti a grafy. Složené funkce. Funkce prosté a inverzní.

30.10.

 

8

Funkce jedné proměnné (3) Derivace – definice a význam. Pravidla pro výpočet derivace. Derivace složené a inverzní funkce. Derivace vyšších řádů.

6.11.

1.ZT – 7.11.

9

Funkce jedné proměnné (4) Monotonie a lokální extrémy. Globální extrémy. Konvexnost, konkávnost, inflexní bod.

13.11.

 

10

Funkce jedné proměnné (5) L’Hospitalovo pravidlo. Taylorův polynom. Tečny grafu funkce.

20.11.

 

11

Funkce jedné proměnné (6) Asymptoty grafu funkce. Vyšetřování průběhu funkce.

27.11.

 

12

Funkce více proměnných (1) Definiční obor, limita a spojitost. Zobrazení pomocí metody řezů.

4.12.

 

13

Funkce více proměnných (2) Diferenciální počet, parciální derivace. Gradient, směrová derivace. Totální diferenciál.

11.12.

 

14

Funkce více proměnných (3) Implicitně zadané funkce více proměnných a jejich derivace. Derivace vyšších řádů, konvexní a konkávní funkce, kvazikonvexní a kvazikonkávní funkce.

18.12.

2.ZT – 19.12.

 

Sylabus předmětu

1. Repetitorium středoškolské matematiky.

2. Matematická logika a zápis.

3. Lineární algebra (1) Matice a operace s nimi. Determinanty. Vlastní čísla. Pozitivně a negativně definitní matice.

4. Lineární algebra (2) Singulární a regulární matice, inverzní matice, soustavy lineárních rovnic. Frobeniova věta, Gaussova eliminace, Cramerovo pravidlo.

5. Lineární algebra (3) Vektorový prostor, lineární nezávislost, báze a dimenze

6. Funkce jedné proměnné (1) Definiční obor, obor hodnot. Vlastnosti funkcí. Limita a spojitost.

7. Funkce jedné proměnné (2) Elementární funkce, jejich vlastnosti a grafy. Složené funkce. Funkce prosté a inverzní.

8. Funkce jedné proměnné (3) Derivace – definice a význam. Pravidla pro výpočet derivace. Derivace složené a inverzní funkce. Derivace vyšších řádů.

9. Funkce jedné proměnné (4) Monotonie a lokální extrémy. Globální extrémy. Konvexnost, konkávnost, inflexní bod.

10. Funkce jedné proměnné (5) L’Hospitalovo pravidlo. Taylorův polynom. Tečny grafu funkce.

11. Funkce jedné proměnné (6) Asymptoty grafu funkce. Vyšetřování průběhu funkce.

12. Funkce více proměnných (1) Definiční obor, limita a spojitost. Zobrazení pomocí metody řezů.

13. Funkce více proměnných (2) Diferenciální počet, parciální derivace. Gradient, směrová derivace. Totální diferenciál.

14. Funkce více proměnných (3) Implicitně zadané funkce více proměnných a jejich derivace. Derivace vyšších řádů, konvexní a konkávní funkce, kvazikonvexní a kvazikonkávní funkce.